What are the benefits of eating crab

Translation of "krewetki w" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Korzyści z jedzenia krewetki w czasie ciąży: Sponsorowane Krewetki są magazynem wartości odżywczej, i należy uwstensędnić je w diecie.
Benefits of Eating Shrimp in Pregnancy: Sponsored shrimp are a storehouse of nutritional value and you must include them in your diet.
Krewetki w postaci pasty są bardzo popularne.
Tylko gotowane krewetki w solance
Amerykański Związek Kardiologiczny zaleca wołowinę, Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne, przetworzone mięso, różowe wstążki na produktach mlecznych i krewetki w bekonie na stronie Amerykańskiego Związku Cukrzycy.
The American Heart Association promotes beef, the American Cancer Society promotes processed meats, pink ribbons promotes dairy products, and the American Diabetes Association Shrimp in Bacon.
Zwłaszcza, gdyby wszystkie serwowały krewetki w curry.
Obowiązujące bezcłowe kontyngenty na zamrożone, obrane krewetki w ramach zamówienia nr 09.0758 udostępnione zostają dla produktów objętych kodami CN ex16052010, ex16052091 oraz ex16052099.
The applicable duty-free quota for frozen peeled shrimp with the serial number 09.0758 is available for the CN codes ex16052010, ex16052091 and ex16052099.
Przemawiałam na moim weselu i najgorsze, co powiedziałam, to: "krewetki w sajgonkach ".
The worst thing I said at my wedding was "Shrimp in the spring rolls ".
Potem na kolację krewetki w niebezpiecznie taniej restauracji z owocami morza.
After that there is shrimp to peel yourself in an alarmingly cheap seafood restaurant.
pierogi na parze, oraz przystawki: kurczak Generała Tso, wołowina z brokułami, krewetki w sosie krabowym i wegeteriańskie Lo Mein.
steamed dumplings as a starter, General Tso's chicken, beef with broccoli, Crabs with Lobster sauce and vegetables 'lo mein'.
i krewetki w szampanie z ryzem.
Death krewetki w samolocie.
Można jeść krewetki w czasie ciąży, ale zaleca się przetwarzać je do koktajli i tempura zamiast sautéing i składników, ponieważ może to daje zły żołądek.
You can Shrimp during Eat them during pregnancy, but are advised to process them in cocktails and tempura instead of searing them with ingredients as it can give you a bad stomach.
Kwoty połowowe na krewetki w Grenlandii Wschodniej mogą być odławiane na obszarach na zachód od Grenlandii, pod warunkiem że podjęte są uzgodnienia w sprawie transferu kwot połowowych między właścicielami statków z.
The quota for Shrimp east Greenland can be used in areas west of Greenland, provided that a quota transfer has been agreed between shipowners from Greenland and the Community at the level of individual companies.
Najbardziej jadalne krewetki w czasie ciąży są: Dzikie złowione krewetki spotu: Są masywne złowione krewetki z wód Pacyfiku wybrzeżu USA i Columbii Brytyjskiej.
Most Shrimp during Pregnancy include: Wild-caught prawns: They are massive prawns caught from the waters of the Pacific coast of the USA or British Columbia.
Sprawozdania te są składane przez statki poławiające krewetki w rejonie 3L i przesyłane godzinę przed przekroczeniem granicy powyższego rejonu.
These reports are produced by fishing vessels that in 3L prawns from the Department and are transmitted to the Department one hour before the department crosses the border.
Dziś serwują krewetki w Mewie.
I thought i'm going.
Kapitan statku poławiającego krewetki w rejonie 3L lub jego przedstawiciel przed wpłynięciem do jakiegokolwiek portu przedstawia właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portu zamierza skorzystać, następujące informinyacje na coz dozuązedą god portu przyny przyna najewidące:
Captains of ships fishing for shrimp in the Operate Area 3L, or their representatives shall inform the competent authorities of the Member States whose ports they wish to call before each entry into a port at least 24 hours before the estimated time of arrival at the port of
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 31. Exactly: 31. Elapsed time: 58 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.